Uudised

Kohustus avalikustada tegelikud kasusaajad

2018

1. septembril 2018 jõustusid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätted, mis kohustavad eraõiguslikke juriidilisi isikuid koguma ja hoidma äriregistri juures andmeid oma tegelike kasusaajate kohta. See kohustus tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 9. peatükist.

Tegeliku kasusaaja kohta andmete esitamise kohustus on järgnevatel juriidilistel isikutel: osaühingul, aktsiaseltsil, täisühingul, usaldusühingul, tulundusühistul, sihtasutusel, mittetulundusühingul, Euroopa äriühingul, Euroopa majandushuviühingul.

Kes on tegelik kasusaaja?

Juriidilise isiku tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes otseselt või kaudselt omab äriühingut või teostab kontrolli selle üle mõnel muul viisil. Täpsed kriteeriumid äriühingu tegeliku kasusaaja määramiseks erinevat liiki juriidiliste isikute ja erinevate osaluste struktuuride osas sätestab seadus.

Mis andmed peab tegeliku kasusaaja kohta äriregistrile esitama?

Juriidilise isiku tegeliku kasusaaja osas tuleb äriregistrile esitada järgnev informatsioon:

  • isiku nimi, isikukood ja selle väljastanud riigi nimi, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elu- või asukoht; ja
  • informatsioon selle kohta, kuidas isik äriühingu üle kontrolli teostab.

Mis hetkeks tuleb andmed esitada?

Andmed tuleb esitada 60 päeva jooksul alates 1. septembrist 2018 ehk 1. novembriks 2018.

Eelnevalt täidetud andmeid tegelike kasusaajate kohta on võimalik värskendada ja/või kinnitada (nt on võimalik lisada, mil viisil äriühingu üle kontrolli teostatakse) ja/või tegelike kasusaajad on võimalik sisestada ja lisada e äriregistris.

Edaspidi kinnitab äriühing majandusaasta aruannet esitades, et andmed tegelike kasusaajate osas on õiged.

Juriidilise isiku asutamisel tuleb tegeliku kasusaaja andmed esitada koos äriregistrisse kandmise taotlusega.

Äriühingute esindajad, kellel puudub ligipääs e-äriregistrile, saavad äriregistrile informatsiooni esitada notariaalselt kinnitatud avaldusega, milles on nimetatud tegelikud kasusaajad ja informatsioon selle kohta, missugusel viisil isikud äriühingu üle kontrolli teostavad.

Sanktsioonid

Tegeliku kasusaaja kohta andmete esitamata jätmine ja/või andmete muutumisest teavitamata jätmine ja/või valeandmete esitamine on karistatav rahatrahviga. Füüsilisele isikule kehtestatav trahvimäär on kuni 1 200 eurot, juriidilisi isikuid trahvitakse kuni 32 000 euro suuruse rahatrahviga. Karistusi saab määrata asjakohaste sätete jõustumisest, so alates 1. jaanuarist 2019.